1. Xã Tuy Lai

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Bờ Si Tuy Lai Quầy thuốc Hồng Vân - Tuy Lai ⭐ viên 02432000766

2. Xã Bột Xuyên

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Xóm Cộng Hoà, Thôn Lai Tảo Quầy thuốc Hồng Vân - Cầu Mỹ Hoà viên 0948278199

3. Xã Hùng Tiến

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã 3, Bạch Tuyết Quầy thuốc Hồng Vân - Bạch Tuyết viên siro 0945692486

4. Xã Hợp Thanh

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã 3 Chợ Vài Quầy thuốc Hồng Vân - Chợ Vài ⭐ siro 0912303700

5. Xã Phù Lưu Tế

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Ngã 3 Phù Lưu Tế Quầy thuốc Hồng Vân - Phù Lưu Tế siro 02433734119

6. Xã An Phú

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Đồi Dùng An Phú Quầy thuốc Hồng Vân - An Phú siro 02432005218

7. Xã Hương Sơn

Địa chỉ Nhà thuốc Điện thoại
Hội Xá Quầy thuốc Hồng Vân - Hội Xá siro 0829385858
Loading...